KBT anpassad
för organisa-tioner

Våra konsulter är leg psykologer och arbetar med grupper och organisationer utifrån en rad olika områden:

OBM

Vi arbetar med OBM, Organizational Behavior Management, som är den organisationspsykologiska grenen av KBT. Det betyder att vi med utgångspunkt i tillämpad beteendeanalys hjälper dig att uppnå förändringar på organisationsnivå i ditt företag. Alltså – KBT anpassad för organisationer.

OBM bygger på den välbelagda forskningen inom inlärningspsykologin och använder den kunskapen för att förstå och förklara varför vi gör som vi gör och för att sedan påverka beteenden i önskad riktning. Denna systematiska förändringsprocess går ut på att undersöka vilka beteenden som vi behöver förstärka för att nå dit vi vill. Det kan handla om omorganisationer, ökad måluppfyllelse, förbättrade arbetsprestationer, ökad arbetsglädje eller direkta problem och konflikter i personalgrupper. En avgörande del är att förankra de inlärningspsykologiska principerna i organisationen och bland chefer och medarbetare för att kunna fokusera på rätt beteenden, snarare än att ägna sig åt felsökning.

Chefsstöd

Som chef är det lätt att känna sig ensam och pressad mellan olika intressen. Många gånger är belastningen hög och stressnivåerna likaså. I en chefshandledning konceptualiserar vi först vilka behov du har som chef. Vad du vill förbättra, förändra eller få stöd i. Det kan tex handla om egen stressreglering, hantering av grupper och enskilda medarbetare som inte fungerar eller om kulturförändring och värderingsarbete.

Konflikthantering

Effektiv konflikthantering möjliggör organisatorisk utveckling. Alltför ofta utgör konflikter ett onödigt hinder i det vardagliga arbetet. Trots att konflikter är ett naturligt inslag i mellanmänskligt samspel och en förutsättning för att en arbetsgrupp ska utvecklas är det ofta något vi undviker. Vi jobbar med metoder som istället skapar utrymme för konflikter genom att synliggöra, definiera och avgränsa problemet.
Genom att möta dessa utmaningar, trots obehag, möjliggörs förändring i önskvärd riktning och individ, grupp och organisation stärks.

Assertiv kommunikation

Denna kommunikationsmodell bygger på hur vi tenderar att falla in i antingen alltför undvikande kommunikationsmönster eller bli alltför påstridiga. Assertivitet handlar om att hitta en mer flexibel reaktion utifrån vad situationen kräver och att ta ansvar för sin halva av kommunikationen. Det medför bättre relationer och ökad självkänsla hos den enskilda individen.
Assertivitet är ett vedertaget begrepp i stora delar av den engelsktalande världen men är som modell fortfarande relativt okänd i Sverige.

Mindfulness och ACT i arbetet

Både mindfulness och ACT har med sitt österländska påbrå tagit allt mer plats inom psykologisk behandling och utveckling. Mångårigt forskningsstöd har påvisat goda effekter för användningen av mindfulness och ACT för både individ- och gruppbehandlingar och de senaste åren har forskningen även kunnat visa positiva utfall i arbetslivet.
Användningen av ACT och mindfulness i arbetet kan hjälpa din organisation att fokusera på nuläget och agera i en värderad riktning eller hjälpa dig att bli den chef du vill vara. Tekniker inom dessa inriktningar kan också påverka personalgruppers fokus och närvaro på arbetsplatsen, vilket enligt ny forskning har visat sig öka effektiviteten i organisationen.

Valid Psykologikompetens AB

Huvudkontor